У складу са одредбама чл.11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој Скупштини одржаној дана 05. 02. 2018. године у Бачу усвојен је:

СТАТУТ УДРУЖЕЊА

Удружење грађана „Искра-дар живота“

ОБЛАСТ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА

Члан 1.

Удружење грађана „ Искра-дар живота “ (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области подизање свести о традиционалној, енергетској, духовној, комплементарној, холистичкој медицини.

ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА

Члан 2.

Циљеви Удружења су:

Проучавање, ширење и едукација чланова и грађана кроз технике Реики (Reiki), Бовен (Bowen), Приступ свесности (Access Consciousness), Тета лечење (Theta Healing), Реконективно исцељивање (Reconnective healing) и друге у циљу развоја, унутрашње трансформације и побољшања квалитета живота.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење првенствено спроводи следеће активности:

- Организује, само или у заједници са другим организацијама предавања, радионице, скупове, саветовања, семинаре, сајмове, годишње конференције и друге облике едукације и стручног усавршавања у овим областима;

- Ствара библиотеку књига, часописа и софтвера од значаја за циљеве Удружења;

- Промовише значај развијања свести о техникама Реики (Reiki), Бовен (Bowen), Приступ свесности (Access Consciousness), Тета лечење (Theta Healing), Реконективно исцељивање (Reconnective healing) и др.;

- Сарађује са стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве традиционалном, енергетском, духовном, комплементарном и холистичком медицином;

- Ради на афирмацији и унапређивању традиционалне, енергетске, духовне, комплементарне медицине, као посебног холистичко-квантног филозофског приступа човеку и његовом здрављу као целини путем организовања предавања и упознавања јавности са основним концептима традиционалне, енергетске, духовне, комплементарне, холистичке медицине;

НАЗИВ И СЕДИШТЕ

Члан 4.

Назив Удружења је: „ Искра-дар живота “

Назив Удружења на латиничном писму: „Iskra-dar života“

Назив Удружења на енглеском језику: “Sparkle-gift of life”

Удружење има седиште у Бачу, у улици Жарка Зрењанина 1.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије и иностранству.

УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАЊИВАЊА И ПРЕСТАНКА ЧЛАНСТВА

Члан 5.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење.

Физичко лице може бити члан удружења независно од година старости, у складу са овим законом и статутом.

Изјаву о приступању, односно учлањењу у удружење за малолетно лице до 14 година живота даје његов законски заступник у складу са законом, а ако је у питању малолетник са навршених 14 година живота изјаву даје сам малолетник уз изјаву о давању сагласности његовог законског заступника у складу са законом.

Изјаве из става 4. овог члана морају да садрже потврду о овери потписа у складу са законом.

Удружење води евиденцију о својим члановима.

Чланство у Удружењу престаје оног тренутка када члан одлучи да више не жели да учествује у раду Удружења, нити да користи услуге Удружења и о томе писаним путем (мејлом или на папиру) обавести заступника Удружења.

Члан 6.

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог законског заступника Удружења.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА

Члан 7.

Члан Удружења има право да:

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;

2) преко изабраног представника учествује у одлучивању на Скупштини;

3) бира и буде биран у органе Удружења;

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;

2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;

3) плаћа чланарину;

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 8.

Органи Удружења су Скупштина и Законски заступник.

Члан 9.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови, који могу бирати свог представника на мандат у трајању од једне године.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог законског заступника, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси законском заступнику у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу Скупштине сазива законски заступник Удружења, писаним обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Скупштина:

1) доноси план и програм рада;

2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

3) усваја друге опште акте Удружења;

4) бира и разрешава законског заступника Удружења;

5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај законског заступника;

6) разматра и усваја финансијски план и извештај;

7) одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;

8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 10.

Удружење има једног или више лица овлашћених за заступање (у даљем тексту: законски заступник Удружења), изабраних, односно именованих на начин предвиђен Статутом.

За заступника Удружења може бити изабрано само пословно способно физичко лице које има пребивалиште или боравиште на територији Републике Србије.

Заступник се стара о спровођењу циљева Удружења у складу са Статутом.

Заступник заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заступника бира Скупштина Удружења већином гласова.

ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА

Члан 11.

Рад Удружења је јаван.

Законски заступник се стара о редовном обавештавању чланства и јавности рада и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи рачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници Скупштине Удружења.

Члан 12.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима сличних циљева, о чему одлуку доноси Скупштина.

НАЧИН СТИЦАЊА СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА

Члан 13.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области едукације.

ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА

Члан 14.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

ПОСТУПАЊЕ СА ИМОВИНОМ НАКОН ПРЕСТАНКА УДРУЖЕЊА

Члан 15.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

ИЗГЛЕД И САДРЖИНА ПЕЧАТА

Члан 16.

Удружење има печат округлог облика на којем се налази лого и назив Удружења на начин како је уписано у надлежни регистар.

Члан 17.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 18.

Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања на оснивачкој Скупштини Удружења.

Председавајући оснивачке Скупштине Удружења

________________________

Снежана Јовановић-Каран